info@repairarena.be |    0032 (0) 14883882

Winkelwagen - 0 item

Je hebt niets in je winkelwagen.

compare 0

Geen producten geselecteerd.

4

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 . RepairArena : BVBA te Turnhout in Belgie.  

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan RepairArena een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.  

1.3. Diensten: alle activiteiten die RepairArena uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: reparatie van mobiele telefoons, alsmede eventuele

 andere werkzaamheden die RepairArena uitvoert voor de Klant.  

1.4. Apparaten: de door de Klant geleverde in artikel 1.3. gedefinieerd apparatuur in   opdracht van door RepairArena te verrichten diensten;

1.5. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.  

1.6. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.  

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van RepairArena en tevens alle overeenkomsten die RepairArena aangaat met haar Klant.  

2.2 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten  aangegaan met RepairArena.  

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,  zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht  blijven en zullen RepairArena en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

 vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij  zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.  

 

Artikel 3 Offertes en prijzen

3.1 Voor het verrichten van Diensten hanteert RepairArena de op de website van RepairArena gepubliceerde tarieven, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen de   Klant en RepairArena .  

3.2 RepairArena rekent onderzoekskosten voor het onderzoek aan toestellen tenzij anders overeengekomen. Deze onderzoekskosten staan op de website van RepairArena

 gepubliceerd in de reparatie en faq rubrieken. De onderzoekskosten komen te  vervallen wanneer een toestel hersteld kan worden en er een akkoord door Klant aan RepairArena wordt gegeven om de reparatie uit te voeren.  

3.3 RepairArena zal de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een schatting  geven van de prijs van de reparatie. Deze schatting is indicatief en kan hoger of lager   uitvallen.  

3.4 Indien RepairArena een offerte uitvaardigt, zijn deze vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.  

3.5 Offertes van RepairArena zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen  termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de   offerte is uitgebracht.  

3.6 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag de door de Klant verstrekte gegevens onjuist  waren heeft RepairArena het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te

 passen.

 

Artikel 4 Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst tussen RepairArena en de Klant komt tot stand nadat de Klant een door RepairArena uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en of via post een RMA aanvraag  heeft ingediend en zijn of haar toestel heeft opgestuurd.  

4.2 Indien RepairArena , door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is RepairArena gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Klant

 in rekening te brengen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die  

RepairArena in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Klant gehouden is het tot dusver

 door RepairArena uitgevoerde werk te vergoeden.  

4.3 Mocht RepairArena langer doen over de reparatie dan van te voren aangegeven dan kan de klant hier geen enkele invloed op uitoefenen.  

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en RepairArena zijn  pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of   gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.  

4.5 Indien de Klant een overeenkomst met RepairArena wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij RepairArena geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte

 werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de  opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.  

 

Artikel 5 Rechten en verplichtingen voor RepairArena  

5.1 RepairArena garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd  onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.  

5.2 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten dient RepairArena met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.  

5.3 RepairArena heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten.  

5.4 RepairArena zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter  bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van  

RepairArena aan derden geen mededeling doen over de aanpak van RepairArena , zijn werkwijze en dergelijke.  

 

Artikel 6 Rechten en verplichtingen voor de Klant

6.1 De Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden  neergelegde bepalingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.  

6.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RepairArena aangeeft dat deze  noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze  

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RepairArena worden verstrekt. Pas nadat de gegevens compleet zijn, gaat de gegarandeerde reparatie

 doorlooptijd van start.  

6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 en 7.5 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan RepairArena zijn verstrekt, heeft RepairArena het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende

 extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.  

6.4 Bij klachten over de door RepairArena geleverde Diensten dient de Klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan RepairArena binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst. De Klant vrijwaart RepairArena 6 maanden na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten.  

 

Artikel 7 Reparatie en garantie

7.1. RepairArena geeft een garantie van 12 maanden op de bij de reparatie gemonteerde  onderdelen, tenzij anders op de website van RepairArena staat vermeld.  

7.2. Mocht de klant zelf nieuwe schade hebben veroorzaakt aan de reparatie dan valt dit buiten de garantie.  

7.3. De Klant kan aanspraak maken op de garantieregeling indien de apparatuur na   reparatie niet blijkt te functioneren.

7.4. Reparaties aan toestellen met vochtschade vallen buiten elke vorm van garantie.  

7.5. Op het vervangen van accu's wordt geen garantie verleend, noch worden de  vervangen accu’s bij eventueel defect binnen de standaard garantieperiode in artikel 7.1  door RepairArena teruggenomen.

7.5. De Klant verplicht zich tot het meeleveren van screenlock codes en wachtwoorden om  de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen. RepairArena is niet  

verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van voornoemde codes en wachtwoorden.  

7.6. RepairArena behoudt zich het recht voor om geleverde apparatuur naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten.  

7.7. RepairArena is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens.  

 

Artikel 8. Conformiteit

8.1. RepairArena zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Klant de

 geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen  beoogde resultaat, zullen de Klant en RepairArena in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.  

8.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van RepairArena worden gefactureerd aan de Klant, tenzij de Klant naar inziens van RepairArena aannemelijk kan

 maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering   van de overeenkomst aan de kant van RepairArena .  

8.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door RepairArena te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van RepairArena , heeft de Klant geen recht op  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in  deze voorwaarden.  

 

Artikel 9. Betaling

9.1. Indien RepairArena de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd, dient de Klant het verschuldigde bedrag direct aan RepairArena te betalen op het moment dat de Klant de hem

 toebehorende zaken komt afhalen, of de klant een melding heeft ontvangen dat de  betaling voldaan moet worden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen RepairArena en de Klant.  

9.2. Mocht in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 9.1 een nadere betalingstermijn worden opgegeven door RepairArena is het onderstaande van toepassing.  

9.3. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege   in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

9.4. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.  

9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement

wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien

deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1. RepairArena is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te

 wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer   geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

10.2. RepairArena kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit  de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van   zestig (60) dagen, is zowel de Klant als RepairArena gerechtigd de overeenkomst te   ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.  

10.3. RepairArena is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur in artikel 1.4 voortkomend uit overmachtsituaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand,

 overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.  

10.4. RepairArena is gehouden aan een adequate verzekeringsdekking ter minimalisering van eventuele schade als omschreven in artikel 10.3. De door de verzekering aan RepairArena uit te

 keren schadevergoeding zal pro rato aan de klant in finale kwijting worden vergoed.  In geval van totaalverlies zal de vergoeding gebaseerd zijn op de dagwaarde van de apparatuur in kwestie, met een maximum van €400,00. In geen geval levert RepairArena vervangende apparatuur.  

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Iedere overeenkomst tussen RepairArena en de Klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. RepairArena kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld

 voor niet behaalde resultaten.  

11.2. Inspanning, dienstverlening en aansprakelijkheid vangen aan bij ontvangst ten kantore van RepairArena en eindigen op het moment dat de apparatuur in artikel 1.4 wordt

 overgedragen aan de klant of expediteur ten kantore van RepairArena .  

11.3. Indien RepairArena onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van RepairArena beperkt tot maximaal de factuurwaarde

 van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid   betrekking heeft.  

11.4. In aanvulling op artikel 11.3 is RepairArena dan alleen aansprakelijk voor directe schade.

 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:  

11.4.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van

 deze voorwaarden;  

11.4.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RepairArena aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan RepairArena toegerekend kunnen worden;  

11.4.3 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade  als bedoeld in dit artikel.  

11.5. RepairArena sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door RepairArena geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van

 situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van RepairArena .  

11.6. RepairArena is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door  gemiste  

besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.  

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RepairArena partij is, is uitsluitend het Belgische  recht van toepassing.  

12.2. De Klant en RepairArena zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.